سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
عنوان : آگهی فراخوان ساخت ، نصب و بهره برداری از لایت باكس تبلیغاتی
کد خبر : ۳۰۵۹
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ 
ساعت : ۱۳:۱۷:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس باستناد مصوبه ردیف ق بند3از دویست و هشتاد و سومین صورتجلسه مورخه13/9/97شورای اسلامی شهر در نظر دارد احداث ،  بهره برداری و نگهداری از لایت باکس های تبلیغاتی   را برابر مشخصات  و قرارداد پیوست از طریق سرمایه گذاری و مشارکت  بروش (BOT ) با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید :

1)       محل پروژه سطح شهر گنبد کاووس : بلوار ورودی شهر از ضلع جنوب 20 دستگاه دو طرف بلوار شادی 20 دستگاه بلوار آخوند آباد 12 دستگاه بلوار انتظامی 8 دستگاه امام خمینی شمالی و جنوبی از 17 شهریور تا فراغی 12 دستگاه طالقانی شرقی از خیام تا بلوار دانشجو 8 دستگاه   

2)      مدت قرارداد از تاریخ تحویل محل   حداکثر 46 ماه شمسی و برابر مفاد قرارداد پیوست می باشد.

3)     مدت مشارکت پیشنهادی ( حداکثر 46 ماه )  به عدد وحروف مشخص و بدون­ابهام وشرط  و  در پاکت در بسته تسلیم دبیرخانه شهرداری گنبد گردد.

4)      آورده طرف مشارکت 000/000/200/3 ریال و مدت مشارکت و شرایط آن  طبق  مفاد قرارداد  می باشد.

5)      کلیه کسورات قانونی ( بیمه مالیات مالیات بر ارزش افزوده ) به عهده طرف مشارکت می باشد

6)    سپرده شرکت در مشارکت ( مزایده )  مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال  (000/000/150 ریال)است که می بایست بصورت نقدی یا ضمانت نامه بانکی به حساب سپرده 700785143416  شهرداری گنبد نزد بانک شهر شعبه طالقانی واریز و فیش مربوطه ضمیمه اسناد مزایده  گردد.

7)      میزان تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات مبلغ 000/000/600 ریال بااعتبار 12ماهه بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی و قابل تمدید باشد.

8)    چنانچه برندگان نفر اول و دوم مشارکت برابر مقررات و شرایط مشارکت در مهلت مقرر حاضر به عقد قرارداد و یا تسلیم ضمانت نامه نشدند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری گنبد ضبط می گردد.

9)       شهرداری در رد یا قبول یک  یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار می باشد.

10)   مهلت قبول پیشنهاد تاآخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 14/11/97   می باشد و به پیشنهاداتی که  مبهم مشروط-مخدوش و بدون سپرده و خارج  از این مهلت ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

11)     پیشنهادات رسیده رأس ساعت  15  روز دوشنبه  مورخه 15/11/97  در محل شهرداری گنبد مفتوح و برنده مشارکت تعیین می گردد.

12)    کمیسیون مشارکت ابتدا پاکت " الف" شرکت کنندگان ر ا که حاوی ضمانت نامه و پاکت "ب " که حاوی اطلاعات شرکت کننده ، سوابق کاری ،  پیش نویس قرارداد و موارد درخواستی شهرداری می باشد را مفتوح و بررسی و در صورت  کامل بودن مدارک واحراز شرایط و توانایی لازم پاکت " ج" که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد را مفتوح می نماید.

13)  در صورتیکه برنده مشارکت(مزایده)  از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت 20 روز کاری نسبت به ارائه  تضمین حسن انجام عملیات  اقدام نکند و یا برای عقد قرارداد  حاضر نشود سپرده شرکت  در مزایده ایشان به نفع شهرداری ضبط  و نفر دوم بعنوان برنده اعلام می گردد.

14)   کلیه  هزینه های چاپ  آگهی در دو نوبت  بعهده برنده می باشد.

15)   سایر شرایط در اسناد مشارکت مندرج بوده و به متقاضیان ارائه می شود.

متقاضیان می توانند پس از بازدید از محل و رؤیت موقعیت های  پروژه جهت دریافت اسناد به شهرداری گنبدکاووس واقع در خیابان طالقانی شرقی پارک شهرداری دفتر مشارکت و سرمایه گذاری مراجعه  نمایند.

16) شرکت کنندگان باید  قانون منع مداخله وزراء نمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات دولتی و کشوری را رعایت نمایند.

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                          منصور طعنه گنبدی  

                                                                                                                                                         شهردار گنبد کاووس 

نمایش تعداد بازدیدها : 150

بازگشت      فايل الحاقي              
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0