سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
عنوان : آگهی مزایده واگذاری دو باب مغازه
کد خبر : ۳۰۷۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ 
ساعت : ۱۲:۵۵:۳۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس درنظردارد به استناد ردیف ق بند 4  از  352 صورتجلسه مورخه 20/1/98   شورای محترم اسلامی شهروماده13 آئین نامه مالی شهرداریها ،  از طریق  مزایده کتبی طبق اسناد مربوط نسبت به  واگذاری دو باب مغازه های ضلع شمال غربی و ضلغ جنوب غربی بلوار شادی مقابل بازارچه مرزی خود را باحفظ مالکیت شهرداری بمدت دوسال در قالب اجاره اقدام نماید.

1- شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدیدازمحل ، اسنادمزایده را تحویل ، مبلغی برابر000/000/6ريال  بعنوان سپرده شرکت درمزایده را بصورت وجه نقد به شماره حساب  700785143416  بنام شهرداری گنبدکاووس نزدبانک شهرواریزو یا بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار3ماهه ضمیمه اسناد نمایند.

2- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری(ساعت 15) روز دوشنبه مورخه6/3/98 می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفندمبلغ پیشنهادی خودرابا خط خوانا نوشته وبدون قلم خوردگی به امورمالی شهرداری تحویل نمایند .

 3 -  درصورت نيازبه اطلاعات بيشتربه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbad city.irمراجعه ویا باشماره تلفنهاي 8 33221214 داخلی 15  تماس حاصل نمائيد.

4-شرکت کننده می بایست ابتدا پاکت " الف" که حاوی ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی و اطلاعات شرکت کننده ( کپی کارت ملی ) را قرار داده و در پاکت " ب" که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد را تکمیل و مهر و لاک مفتوح نماید و تحویل امورمالی شهرداری نمایند.

5-  رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشور ی مصوب 22/10/1337 الزامی است.

6- در صورتيكه برندگان نفرات اول ،دوم وسوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

7- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ویا پیشنهاداتی که پس از موعدمقرررسیده باشدترتیب اثرداده نخواهدشد.

8-  سایراطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده دراسناد مزایده مندرج می باشد.

9 -  هزينه نشرآگهي بعهده برنده مزایده خواهدبود .

10-  شهرداري دررديا قبول هر یک از پيشنهادات مختاراست .

11-برنده مزایده می بایست یک درصد بهای معامله را بعنوان عوارض مزایده اموال و املاک بحساب درآمدهای عمومی شهرداری واریزنماید.

12- کمیسیون عالی معاملات راس ساعت 15روز سه شنبه مورخه 7/3/98درخصوص پیشنهادات واصله تشکیل جلسه خواهد داد.

 منصور طعنه گنبدی  

شهردار گنبد کاووس


نمایش تعداد بازدیدها : 62

بازگشت      فايل الحاقي              
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0