سه‌شنبه, 4 تير 1398
عنوان : آگهی مزایده واگذاری یك باب دفتر و محل استقرار آمبولانسها در غسالخانه فعلی واقع در آرامستان یحیی بن زید(ع)
کد خبر : ۳۰۷۲
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ 
ساعت : ۱۳:۱:۲۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

شهرداری گنبدکاووس درنظردارد به استناد ردیف ق بند 8  از  344 صورتجلسه مورخه 26/12/97 شورای محترم اسلامی شهروماده13 آئین نامه مالی شهرداریها ،  از طریق  مزایده کتبی مطابق اسناد مربوط نسبت به  واگذاری یک باب دفتر و محل استقرار آمبولانسها در غسالخانه فعلی واقع در آرامستان یحیی بن زید(ع) جهت حمل و نقل متوفیات به اقصی نقاط کشور بصورت شبانه روزی را باحفظ مالکیت شهرداری به شرکت های حمل و نقل متوفیات بصورت اجاره برای مدت شش ماه اقدام نماید.که در این مدت با توافق طرفین و رضایت شهرداری با تصویب شورای اسلامی شهر قابل تمدید می باشد.

1- شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدیدازمحل ، اسنادمزایده را تحویل ، مبلغی برابر000/000/2ريال  بعنوان سپرده شرکت درمزایده را بصورت وجه نقد به شماره حساب  700785143416  بنام شهرداری گنبدکاووس نزدبانک شهرواریزو یا بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار3ماهه ضمیمه اسناد نمایند.

2- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه11/3/98 می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفندمبلغ پیشنهادی خودرابا خط خوانا نوشته وبدون قلم خوردگی به امورمالی شهرداری تحویل نمایند .

 3 -  درصورت نيازبه اطلاعات بيشتربه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس www.gonbad city.ir مراجعه ویا باشماره تلفنهاي 8 33221214 داخلی 15  تماس حاصل نمائيد.

4-شرکت کننده می بایست ابتدا پاکت " الف" که حاوی ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی و اطلاعات شرکت کننده ( کپی کارت ملی ) را قرار داده و در پاکت " ب"مدارک مربوطه:1-مجوز بهداشت جهت سیستم تهویه و کولر آمبولانس،2-مجوز بهداشت در قالب کارت سلامت راننده آمبولانس،3-مجوز دادگستری بابت عدم سوء پیشینه راننده آمبولانس،4-اخذ معاینه فنی آمبولانس 5- داشتن حداقل3عدد آمبولانس ویژه حمل جسد با 3/سه نفر راننده باشد و پاکت "ج" که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد را تکمیل و مهر و لاک مفتوح نماید و تحویل امورمالی شهرداری نمایند.

5-  رعایت لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشور ی مصوب 22/10/1337 الزامی است.

6- در صورتيكه برندگان نفرات اول ،دوم وسوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

7- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ویا پیشنهاداتی که پس از موعدمقرررسیده باشدترتیب اثرداده نخواهدشد.

8-  سایراطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده دراسناد مزایده مندرج می باشد.

9 -  هزينه نشرآگهي بعهده برنده مزایده خواهدبود .

10-  شهرداري دررديا قبول هريك ازپيشنهادات مختاراست .

11-برنده مزایده می بایست یک درصد بهای معامله را بعنوان عوارض مزایده اموال و املاک بحساب درآمدهای عمومی شهرداری واریزنماید.

12- کمیسیون عالی معاملات راس ساعت 15روز یکشنبه مورخه  12/3 /98درخصوص پیشنهادات واصله تشکیل جلسه خواهد داد.

 منصور طعنه گنبدی  

شهردار گنبد کاووس


نمایش تعداد بازدیدها : 57

بازگشت      فايل الحاقي              
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0