سه‌شنبه, 4 تير 1398
عنوان : آگهی مزایده یك باب واحد تجاری بصورت اجاره
کد خبر : ۳۰۷۳
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ 
ساعت : ۱۳:۵:۱۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

  شهرداری گنبدکاووس درنظردارددبه استنادردیف ق بند6 مصوبه 344تاریخ 26/12/97شورای اسلامی شهر و ماده13 آئین نامه مالی شهرداریها ،یک باب واحد تجاری واقع در خیابان طالقانی شرقی ابتدای خیابان میرزا کوچک خان،جنب انبار مرکزی،پلاک51 راباحفظ مالکیت به اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت دار و واجد شرایط برای مدت یک سال ازطریق مزایده بصورت اجاره واگذارنماید. 

1- شرکت کنندگان می بایست ضمن بازدیدازمحل ، اسنادمزایده را تحویل ، مبلغی برابر000/700/2ريال  بعنوان سپرده شرکت درمزایده را بصورت وجه نقد به شماره حساب  700785143416  بنام شهرداری گنبدکاووس نزدبانک شهرواریزو یا بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار3ماهه ضمیمه اسناد نمایند.

2- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 8/3/98می باشد. پیشنهاددهندگان مکلفندمبلغ پیشنهادی خودرابا خط خوانا نوشته وبدون قلم خوردگی به امورمالی شهرداری تحویل نمایند .

3-شرکت کننده می بایست ابتدا پاکت " الف" که حاوی ضمانت نامه یا فیش واریز نقدی و اطلاعات شرکت کننده ( کپی کارت ملی ) را قرار داده و در پاکت " ب" که حاوی قیمت پیشنهادی می باشد را تکمیل و مهر و لاک مفتوح نماید و تحویل امورمالی شهرداری نمایند.

4 - سایراطلاعات وجزئیات مربوط به مزایده دراسنادمزایده مندرج می باشد که در صورت نيازبه اطلاعات بيشتر و دریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به  آدرس www.gonbad city.irمراجعه ویا باشماره تلفنهاي 8 33221214 داخلی 15  تماس حاصل نمائيد.

5- در صورتيكه برندگان نفرات اول ،دوم و سوم مزایده حاضربه انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

6- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط ویا پیشنهاداتی که پس از موعدمقرررسیده باشدترتیب اثرداده نخواهدشد.

7 -  هزينه نشرآگهي دردو نوبت بعهده برنده مزایده خواهدبود .

8-  شهرداري دررديا قبول هر يك از پيشنهادات مختاراست .

9-برنده مزایده می بایست یک درصد بهای معامله را بعنوان عوارض مزایده اموال و املاک بحساب درآمدهای عمومی شهرداری واریزنماید.

10- کمیسیون عالی معاملات راس ساعت 15روز پنچشنبه مورخه  9/3/98درخصوص پیشنهادات واصله تشکیل جلسه خواهد داد.      

                                                                                                                           منصور طعنه گنبدی

شهردار گنبد کاووس


نمایش تعداد بازدیدها : 59

بازگشت      فايل الحاقي              
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0